FANDOM


Here is a list of all laws past in the http://mw.micronation.org/wiki/Principality_of_Aikavia .

2014/1 Edit

= Aikavský zákon  2014/1 Aikavian Law 2014/1 =

Čl. 1 (Art. 1) Edit

Aikavské kniežatstvo je imperiálny štát Ašukovského cárstva

The Principality of Aikavia is an Imperial state of the Tsardom of Ashukovo

Čl. 2 (Art. 2) Edit

Vrchným predstaviteľom kniežatstva je knieža.

The supreme reprresentant of the Principality is the Prince

Čl. 3 (Art. 3) Edit

Výkonná , legislatívna a súdna moc pochádza od občanov, je realizovaná demokraticky.

The excecutive ,legislative and judiciary power comes fro mthe citizens and is realized in a democratic way.

Čl. 4 (Art. 4) Edit

Hlavné mesto kniežatstva je Kosnik

The capital city of the Pricnipality is Kosnik.

Čl. 5 (Art. 5) Edit

Dva úradné jazyky sú slovenský a anglický.Všetky zákony musia byť obojjazyčné

The two official languages are Slovak and English. All laws must be billingual.

Čl. 6 (Art. 6) Edit

Poloúradné jazyky sú francúzsky, nemecký, ruský a srbský.Preklad dokumentov do týchto jazykov  nasleduje až po vyžiadaní

Co-official languages are French, German, Russian and Serbian. Translation of documents into these languages only upon request

Čl. 7 (Art. 7) Edit

Regionálne jazyky kosnický a izbiacký smú byť používané , ovšem  nápisy musia byť preložené do angličtiny.

The regional languages of Kosnikan and Izbiak are to be used, but must be translated into English.

Čl. 8 (Art. 8) Edit

Zákony schválené centrálnymi Ašukovskými orgánmi majú prednosť pred Aikavskými zákonmi.

Laws  passed by central Ashukov organs have more weight then Aikavian laws.

Čl.9 (Art.9 ) Edit

Symbolmi Aikavska  sú vlajka a znak.

The symbols of Aikavia are the flag and coat of arms.

Čl. 10 (Art. 10) Edit

Štátny znak  tvorí zlatý dvojhlavý korunovaný orol, držiaci držiaci v ľavej strane žezlo a v pravej jablko na belasom pozadí.  Na hrudi má štít rozdelený belasým krížom na štyri zlaté polia, na ktorých sú sýrske písmená kaf, ayin, kaf ,jodh.

The coat of arms is a golden coronated double-headed eagle, holding the sceptre n the left and the Apple in the right on a light blue background.On the chest with a shield divided bya light blue cross into four golden fields with the syriac letters kaf, ayin, kaf and yodh.

Čl. 11 (Art. 11) Edit

Vlajku tvorí horizontálna trikolóra zvrchu žlto belaso strieborná so znakom v ľavej polovici.

The flag is ahorizontal yellow-light blue-silver tricolour with the coat of arms on the left half.

2014/2 Edit

= Aikavský zákon  2014/2 Aikavian Law 2014/2 =

Čl. 1 (Art. 1) Edit

Základ aikavskej kultúry vychádza z domácej slovenskej, pravoslávnej slovanskej a kresťansko-aramejskej tradície

The roots of Aikavian culture are in local Slovak, orthodox Slavic and Chirstian aramaic traditions.

Čl. 2 (Art. 2) Edit

V zmysle týchto tradícií sú dňami pracovného pokoja nasledovné dni:

·         Svätej Božej Rodičky Márie (1. január)

·         Zjavenie Pána (6. január)

·         Nanebovstúpenie Pána (40. deň po Veľkej noci)

·         Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice)

·         Svätých apoštolov Petra a Pavla (29. jún)

·         Nanebovzatie Panny Márie (15. august)

·         Všetkých svätých (1. november)

·         Nepoškvrnené počatie (8. december)

·         Narodenie nášho Pána Ježiša Krista(25. december)

·         Deň slovenskej štátnosti (14. Marec)

·         Deň víťazstva nad fašizmom (8. Mája

·         Sviatok svätého cyrila a Metoda (5. Júl)

·         Deň boja proti boľševizmu (17. November)

·         Deň vzniku Aikavska (10. September)

·         Deň pripojenia Aikavska (20. December)

·         A taktiež všetky štátne sviatky Ašukovského cárstva

·         Rovnako aj nedele

In the sense of these traditions the  days above  are to be treated as holidays as well as Ashukov state holidays and Sundays

Čl. 3 (Art. 3) Edit

Pracovať v deň pracovného pokoja je trestné. Ten kto tak učiní bude potrestaný  peňažnou sumou.

It is illegal to work during holidays. Those who do so are to pay a fine.

Čl. 4 (Art. 4) Edit

Aikavsko je sekulárny štát ktorý rešpektuje slobodu svedomia

Aikavia is a secular state which respects freedom of conscience

Čl. 5 (Art. 5) Edit

Je zakázané šíriť nenávisť voči už existujúcej a etablovanej náboženskej organizácií, alebo zosmiešňovať  jej  predstaviteľov a dogmy. Rúhanie je zločin.

It is forbidden to  share hatred against an already established religious organisation or intimidate the dogma and its representatives. Blasphemy is a crime.

Čl. 6 (Art. 6) Edit

Hlásanie netolerancie je zakázané. Predstavitelia náboženstiev ktoré majú v učení násilné hlásanie ich viery sa musia verejne zriecť tohto programu.  Každý moslim sa musí verejne zriecť džihádu voči svojim spoluobčanom.

Calling for hatred is forbidden. Representatives of religions who have violent sharing of their faith in their dogmas are to publically renounce this programe. Each muslim is required to publically denounce jihad against his fellow citizens

2014/3 Edit

= Aikavský zákon  2014/3 Aikavian Law 2014/3 =

Čl. 1 (Art. 1) Edit

Základom spoločnosti je  rodina

The base of the community is the family

Čl. 2 (Art. 2) Edit

Rodina je definovaná ako zväzok jedného muža a jednej ženy a ich potomstvo

The family is defined as a bond of one man and one woman and their descendants

Čl. 3 (Art. 3) Edit

Manželstvo je nezrušiteľné pokiaľ sa nepreukážu okoľnosti ktoré vylučujú jeho vznik

The marriage is unseparrable, unless conditions excluding its creation are proven

Čl. 4 (Art. 4) Edit

Dedenie sa zaručuje.

Heritage must be provided

Čl. 5 (Art. 5) Edit

Ak sa kresťan ožení s inovercom, ich deti budú vychovávané v kresťanskom duchu

If a Christian marries with someone of another faith, their childern are to be brought u pas Christians.

Čl. 6 (Art. 6) Edit

Je povinnmosťou každého zachovávať život od počiatku do konca. Preto je eutanázia a potraty zakázané.

It is everyones duty to protect life from the beginning to the end. Therefore euthanasia and abortions are forbidden.

2014/4 Edit

= Aikavský zákon  2014/4 Aikavian Law 2014/4 =

Čl. 1 (Art. 1) Edit

Aikavsko bude v prípadoch porušenia zákona spolupracovať s orgánmi okolitých štátov.

Aikavia will cooperate with macronational authorities in case of braking the law

Čl. 2 (Art. 2) Edit

Každý má právo na život. Preto každý, kto úmyselne usmrtí človeka dopustí sa vraždy. Výnimkou je sebaobrana alebo ochrana seba a blížnych. Inak sa vrah potrestá stratou občianstva a Aikavské orgány budú spolupracovať s prokuratúrou susedných štátov.

Everyone has a right to live. Therefore anyone who slazs another human on purpose commits murder. An exception is self-defense or defence of a close preson. Else the murdereris to lose citizenship and Aikavia will cooperate with the Procurate of the neighbouring countries.

Čl. 3 (Art. 3) Edit

Každý kto si neprávom prisvojí cudziu vec dopustí sa krádeže

Anyone who takes something from another commits stealing

Čl. 4 (Art. 4) Edit

Kto podpláca štátneho úradníka dopúšťa sa korupcie. Korupcia sa rieši priamo Aikavskými orgánmi nútenou službou.

Whosoever corrupts state officials commits corruption Corruption is treated by Aikavian istitutions and by forced service

Čl. 5 (Art. 5) Edit

Kto zneužíva svojho postavenia v štátnej správe na zvýhodňovania svojej rodiny a známych , tunelovaním z verejného nech je okamžite zbavený úradu a vráti zmiznutú sumu.

Whosover misuses his position by benefitting his family and friends by tunelling common finances is to immediately lose his positions and return the losses

Čl. 6 (Art. 6) Edit

Kto pripravuje štátny prevrat, pokúša sa násilným spôsobom zmeniť režim alebo pracuje proti územnej celistvosti štátu, dostane ako trest službu a vysokú pokutu.Taktiež stráca svoju pozíciu

Whosoverprepares a coup, change the regime using force or Works against the ijntegrity of the state is to work and pay a large fine. He also loses his position.

Čl. 7 (Art. 7) Edit

Kto propaguje, zastáva  alebo verejne šíri a obhajuje režim ktorý potlačuje práva človeka, je pokladaný za zradcu.

Who propagates or publically publishes and defends a regime which does not respect human rights is to be considered a traitor

Čl. 8 (Art. 8) Edit

Za nebezpečné ideológie sú považované:

 • Aborcionizmus
 • Anarchizmus
 • Anarchokomunizmus
 • Antisemitizmus
 • Asyriofóbia
 • Ateizmus
 • Bolševizmus
 • Egoizmus
 • Fašizmus
 • Gender ideológia
 • Islamizmus
 • Džihádizmus
 • Kemalizmus
 • Kresťanofóbia
 • Leninizmus
 • LGBTI ideológia
 • Maoizmus
 • Multikulturalizmus
 • Nacizmous
 • Nihilizmus
 • Revizionizmus
 • Salafizmus
 • Serbofóbia
 • Stalinizmus
 • Takfirizmus
 • Terorizmus
 • Transhumanizmus
 • Vahábizmus

The following are considered as dangerous ideologies

 • Abortionism
 • Anarchism
 • Anarchocommunism

 • Antisemitism

 • Assyriophobia

 • Atheism

 • Bolshevism

 • Egoism

 • Fascism

 • Gender ideology

 • Islamism

 • Jihadism

 • Kemalism

 • Christianophobia

 • Leninism

 • LGBTI ideology

 • Maoism

 • Multiculturalism

 • Nazism

 • Nihilism

 • Revisionism

 • Salafism

 • Serbophobia

 • Stalinism

 • Takfirism

 • Terrorism

 • Transhumanism

 • Wahhabism.

čl. 9 (Art. 9) Edit

Kto spôsobí druhém u ujmu na zdraví akýmkoľvek spôsobom, vydá sa orgánom suisedných štátov a stráca občianstvo

Anzone causing health problems to another person is to lose citizenship and repatriated to the neighbouring countries.

Čl. 10 (art. 10) Edit

Je zakázané držať a šíriť jedy, drogy, psychotropné látky, návykové látky, nikotín, tabak ,cigarety.

I tis forbidden to keep and distribute poison,drugs,  psychotropic substances, also tobacco , nicotine and  cigarettes.

Čl. 11 (art. 11) Edit

Kto prechováve drogy, bude udaný v susednej krajine, kto tabak a nikotín potrestá sa  pokutou a službou.

The case of anyone who has drugs will be brought to Slovak courts. Anyone who is found consuming tobacco or nicotine will pay a fine and do community service.

2014/5 Edit

= Aikavský zákon  2014/5 Aikavian Law 2014/5 =

Čl. 1 (Art. 1) Edit

Aikavské kniežatstvo sa člení na oblasti, kraje, okrgy, újezdy a sela.

The Principality of Aikavia is subdivided into Oblasts, Krais, Okrugs, Uyezds and Selo´s

Čl. 2 (Art. 2) Edit

Samosprávne subjekty sú oblasti, kraje a okruhy.

Self-administrated areas are oblasts, krais and okrugs.

Čl. 3 (Art. 3) Edit

Oblasti a kraje sa ďalej členia na újezdy a okrugy.

Oblasts and krais are further subdivided into Uyzezds and Okrugs.

Čl. 4 (Art. 4) Edit

Újezd je administratívne (nie však autonómna ) jednotka zahrňujúca viacero siel.

An uyezd is an administrative (but not autonomous) unit encompassing numerous selo´s

Čl. 5 (Art. 5) Edit

Okrug je špeciálna jednotka zriadená na území priamo vlastnenom a kontrolovanom Aikavskými občanmi. Má vlastnú samosprávu na čele s hetmanom. Územie okrugu sa delí na niekoľko pogostov

An okrug is a special administrative unit setup on an area owned and controlled by Aikavian citizens. It has own self-rule led by a hetman. I tis subdivided into numerous pogosts

Čl. 6 (Art. 6) Edit

Aikavské kniežatstvo sa člení na:

1.       Lukavenská oblasť

2.       Podgorský Kraj

3.       Pqata d´Akkarský kraj

Strediskom každého újezdu je selo ktoré je prvé v zozname

The Principality of Aikavia is subdivided into:

1.       Lukavenska oblasť

2.       Podgorski Krai

3.       Pqata d´Akkare Krai

The capital of each ujezd is the selo first in the list.

Čl. 7 (Art. 7) Edit

Lukavenska oblasť sa dalej člení na:

1.       Dvorski újezd

a.       Návštevno

b.      Kuchyňa

c.       Druhý bok

d.      Kvetinov

e.      Pajta

f.        Záhrada

2.       Exklávski ujezd

a.       Jajce

b.      Branka

c.       Stromek

d.      Skratka

3.       Gorickí ujezd:

a.       Gostivar

b.      Gorice

c.       Natbrod

4.       Lasavskí ujezd

a.       Lasavice

b.      Lasavská Ves

5.       Ratimirski Ujezd

a.       Ratimirovce (pôvodne Istočno Moste)

b.      Mostar

c.       Kamenmost

d.      Nivna Luka

e.      Jablanice

6.       Slevezskí ujezd

a.       Slevezski grad

b.      Blatovo

c.       Štrkovo

d.      Slevezsko polje

e.      Travnik

f.        Zelentrav

7.       Prirečský ujezd

a.       Nižnegradsk

b.      Nižnevodsk

c.       Povodsk

d.      Zoltotravsk

e.      Slobodokamensk

f.        Beregovo

8.       Kosnický okrug

Správnym centrom je  Kosnik.

Lukavenska oblasti s further subdivided. The administrative center is Kosnik

Čl. 8 (Art. 8) Edit

Podgorský kraj sa dalej člení:

1.       Goranski Ujezd

a.       Podgorsk

b.      Dvokriževac

c.       Velitravnik

d.      Svetikriž

e.      Krajnica

f.        Zakruta

2.       Kaledonski Ujezd

a.       Ostra

b.      Kabana

c.       Mesačni Les

d.      Riekodol

e.      Rubasnisko

f.        Gorska luka

g.       Četirkotare

3.       Lesovinski Ujezd

a.       Lesnodvor

b.      Peresmik

c.       Norov

d.      Jugodrev

e.      Aivarsk

4.       Stepnij ujezd

a.       Statkovce

b.      Dubovi Dvor

c.       Vresovisko

d.      Cerfovo

e.      Cipani

f.        Kanje Piski

Správnym strediskom je Podgorsk

The capital is Podgorsk

čl. 9 (Art. 9) Edit

Pqata d´Akkarský kraj sa dalej člení:

1.       Akkarský ujezd

a.       Akkari (predtým Novomosće)

b.      Lužno

c.       Gešer

d.      Nahra

e.      Esev

2.       Pastvinský ujezd

a.       Pastvini

b.      Arsav

c.       Dolnoarsavsk

d.      Nahraim

3.       Betnahraimský újezd

a.       Ohnisko

b.      Pristanište

c.       Prijedol

d.      Yamta

e.      Dubrava

f.        Ves

4.       Marboský ujezd

a.       Livno

b.      Tel Nišra

c.       Nišraim

d.      Novisev

e.      Ayal

Hlavným mestom je Akkari.

The capital is Akkari.

Čl. 10 (art. 10) Edit

Okruh Kosnik je tvorený pogostmi:

 • Taroslavin
 • Kuchiňa
 • Kupelno
 • Izbiacko
 • Hotba
 • Puostelsko
 • Prizemie
 • Horniaki
 • Dolniaki
 • Prioknie

The Kosnik okrug is made up these pogosts

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.